1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1200 ΚΥΒΙΚΩΝ 100€ / ΕΞΑΜΗΝΟ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1400 ΚΥΒΙΚΩΝ 105€ / ΕΞΑΜΗΝΟ

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1600 ΚΥΒΙΚΩΝ 115€ / ΕΞΑΜΗΝΟ

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2000 ΚΥΒΙΚΩΝ 115€ / ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνεται το βασικό πακέτο καλύψεων , κάλυψη θραύσης κρυστάλλων και πλήρης οδική βοήθεια.
*δυνατότητα έκδοσης συμβολαίων τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας.